Biuro Hello zapewnia kompleksow obs퀅g ksigow.

Zakres us퀅g ksigowych obejmuje w szczególno턢i:

Ksigi handlowe (pe쿻a ksigowo뜻)
 • ewidencje ksigowe wymagane przez ustaw o rachunkowo턢i i rozporz켨zenia, w tym ewidencja 턳odków trwa퀉ch i warto턢i niematerialnych i prawnych
 • ewidencje wymagane przez prawo podatkowe, w tym rejestry VAT
 • sprawozdanie finansowe w쿪턢iwe dla formy prawnej Klienta,
 • rozliczenia podatkowe,
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, w tym elektroniczna wysy쿸a deklaracji,
 • informacja o podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu,
 
 
Podatkowa ksiga przychodów i rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja 턳odków trwa퀉ch i warto턢i niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi,
 • ewidencja wyposa풽nia,
 • rejestry VAT,
 • rozliczenia podatkowe,
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, w tym elektroniczna wysy쿸a deklaracji,
 • informacja o podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu
 
 
Obs퀅ga kadrowa i/ lub p쿪cowa
 • przygotowanie dokumentacji dla nowych i zwalnianych pracowników,
 • weryfikacja aktualno턢i bada lekarskich i szkole bhp,
 • organizacja szkole bhp,
 • sporz켨zanie list p쿪c, deklaracji ZUS i podatkowych, w tym PIT-11,
 • informacja o sk쿪dkach i podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, ZUS i Inspekcj Pracy, w tym elektroniczna wysy쿸a dokumentów
 
 
CENNIK

PE즀A KSIGOWO┕

 • PAKIETdo 10 dokumentów 350z
 • PAKIETdo 20 dokumentów 600z + ka풼y kolejny dokument w przedziale 21-49 dokumentów 10z
 • PAKIETdo 50 dokumentów 950z + ka풼y kolejny dokument w przedziale 51-99 dokumentów 8 z
 • PAKIETod 100 dokumentów od 1500 z /cena ustalana indywidualnie/

OFERTA SPECJALNA FIRMA U쪷IONA - 89 z przy p쿪tno턢i z góry za okres 3, 6 lub 12 miesicy

*w przypadku przekroczenia pakietu ka풼y kolejny dokument w cenie 10 z

 • rozliczanie raportów bankowych i kasowych w walucie PLN - za ka풼e rozpoczte 50 pozycji 40 z
 • rozliczanie raportów bankowych i kasowych w walucie innej ni PLN - za ka풼e rozpoczte 50 pozycji 80 z
 • sporz켨zenie bilansu, CIT-8, informacji dodatkowej na koniec roku podatkowego - 턳edniomiesiczna warto뜻 us퀅gi z roku, za który dotyczy

KSIGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • PAKIET do 10 dokumentów 150z
 • PAKIET od 11 do 25 dokumentów 200z
 • PAKIET od 26 do 50 dokumentów 350z
 • PAKIET powy풽j 51 dokumentów – do negocjacji

*w przypadku przekroczenia pakietu ka풼y kolejny dokument w cenie 10z

Rozliczenia pracowników i ZUS

 • ZUS w쿪턢iciela -20 z
 • sporz켨zenie i rozliczenie listy p쿪c umowa o prace, umowa zlecenie -1 pracownik - 40 z
 • za쿽풽nie teczki pracownika - 40 z
 • Sporz켨zenie rozliczenia rocznego pracownika PIT-11 - 15 z

Op쿪ty dodatkowe

 • Prowadzenie i rozliczenie amortyzacji 턳odków trwa퀉ch-1 턳odek trwa퀉 -5 z
 • Sporz켨zenie dokumentów do GUS - do negocjacji
 • Aktualizacja danych w KRS - do negocjacji

* Wszystkie ceny wyra퓇ne s w warto턢iach netto i nie zawieraj podatku VAT

 
 
Skontaktuj si z nami

TEL +48 577997747
email: ksiegowosc@biurohello.pl

dokumenty mog by dostarczane we wszystkich oddzia쿪ch Biura Hello:
WROC쥱W, GDASK, KATOWICE, WARSZAWA