Biuro Hello zapewnia kompleksow obs퀅g ksigow.

Zakres us퀅g ksigowych obejmuje w szczególno턢i:

Ksigi handlowe (pe쿻a ksigowo뜻)
 • ewidencje ksigowe wymagane przez ustaw o rachunkowo턢i i rozporz켨zenia, w tym ewidencja 턳odków trwa퀉ch i warto턢i niematerialnych i prawnych
 • ewidencje wymagane przez prawo podatkowe, w tym rejestry VAT
 • sprawozdanie finansowe w쿪턢iwe dla formy prawnej Klienta,
 • rozliczenia podatkowe,
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, w tym elektroniczna wysy쿸a deklaracji,
 • informacja o podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu,
 
 
Podatkowa ksiga przychodów i rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja 턳odków trwa퀉ch i warto턢i niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami podatkowymi,
 • ewidencja wyposa풽nia,
 • rejestry VAT,
 • rozliczenia podatkowe,
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, w tym elektroniczna wysy쿸a deklaracji,
 • informacja o podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu
 
 
Obs퀅ga kadrowa i/ lub p쿪cowa
 • przygotowanie dokumentacji dla nowych i zwalnianych pracowników,
 • weryfikacja aktualno턢i bada lekarskich i szkole bhp,
 • organizacja szkole bhp,
 • sporz켨zanie list p쿪c, deklaracji ZUS i podatkowych, w tym PIT-11,
 • informacja o sk쿪dkach i podatkach do zap쿪ty w wygodnej formie wraz z informacjami niezbdnymi do przygotowania przelewu
 • prowadzenie korespondencji z urzdem skarbowym, ZUS i Inspekcj Pracy, w tym elektroniczna wysy쿸a dokumentów
 
 
Wycena us퀅g ksigowych 
Wycena us퀅g ksigowych jest przygotowywana indywidualnie dla ka풼ego klienta.
W celu przygotowania wycena prosimy o kontakt z naszym biurem.
 
 
Skontaktuj si z nami

TEL +48 577997747
email: ksiegowosc@biurohello.pl

dokumenty mog by dostarczane we wszystkich oddzia쿪ch Biura Hello:
WROC쥱W, GDASK, KATOWICE, WARSZAWA