Zmiany w podatkach w 2023 roku.

1)    Zmiany w zasadach opodatkowania najmu prywatnego
Osoby, które uzyskują przychód z najmu prywatnego nie będą mogły opodatkować tych przychodów na zasadach ogólnych- jedyną dostępną formą opodatkowania będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przychód z tytułu najmu prywatnego będą opodatkowane stawką 8,5% przychodu albo 12,5% od nadwyżki przychodu ponad 100 tys. Zł. Nie będzie już możliwości odliczenia na przykład wydatków na remont , odpisów amortyzacyjnych czy odsetek od kredytu hipotecznego. 

2)    Brak możliwości dokonania amortyzacji lokali mieszkalnych
Podatnicy, którzy wynajmują lokale mieszkalne w ramach działalności gospodarczej od  2023 roku nie będą mogli amortyzować tych lokali i zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Prawa do amortyzowania obejmuje budynki mieszkalne , lokale mieszkalne, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego raz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wynajmowane przez podatników podatku dochodowego  od osób fizycznych i podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

3)    Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku 
W 2023 roku będzie obowiązywać skala wprowadzona w 2022 roku i mająca zastosowanie także do dochodów osiągniętych od stycznia 2023. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ramach Polskiego ładu stawka podatku w pierwszym progu podatkowym będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. Zł i 32 % od nadwyżki ponad 120 tys. Zł. Natomiast kwota wolna od podatku będzie wynosiła 30 tys. Zł. -tak jak w 2022 roku . 

4)    Nowe zasady składania oświadczeń płatnikom podatku dochodowego
Od 2023 roku podatnicy będą składali płatnikom wszystkie oświadczenia i wnioski na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika. Oznacza to, ze dokumenty będą mogły być składane w formie papierowej lub elektronicznej lub za pomocą sytemu kadrowo płacowego. Złożone oświadczenia nie będą musiały być składane co rok jednorazowe złożenie oświadczenia działa przez kolejne lata. Nowe przepisy będą dotyczyły w szczególności poniższych oświadczeń : 

•    Oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczek o kwotę zmniejszającą podatek
•    Oświadczenia o rozliczeniu wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko 
•    Oświadczenia o obliczanie zaliczek bez stosowania zwolnienia od podatku przez podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia 
•    Oświadczenia o wysokości stosowanych zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu zatrudnienia 
•    Oświadczenie o stosowaniu bądź niestosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów z działalności twórców i artystów

5)    Kwota wolna od podatku 
W 2023 roku podatnicy będą zobowiązani do pomniejszenia zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, pod warunkiem , że pracownik złoży stosowne oświadczenie. 
Te i wiele innych zmian będą z nami do kolejnych nowelizacji

Scroll to Top