Zmiany w kodeksie pracy 2023

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego Kodeksu pracy do przepisów unijnych.

Czego będą dotyczyły zmiany:

 • – Zasad zawierania umów o pracę
 • – Zwiększenia elastyczności pracy
 • – Możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości
 • – Wprowadzenia nowych dni wolnych

Jakie zamiany w kodeksie pracy nas czekają ?

 • – Wprowadzenie nowego bezpłatnego urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni wolnych, w celu opieki nad chorym członkiem rodziny: dzieckiem , rodzicami, małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym
 • – Zwolnienie z powodu działania siły wyższej. Wymiar 2 dni lub 16 godzin w roku. Pracownik otrzyma ten urlop na okoliczność nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem. Pamiętajmy jednak, że nie jest to urlop na żądanie różnica polega na tym, że urlop spowodowany siłą wyższą nie wyczerpuje puli urlopu wypoczynkowego i jest płatny 50%
 • – Kolejna zmiana i przywileje dla pracowników mających pod opieką dziecko do ósmego roku życia. Bez wyrażenia zgody taki pracownik nie będzie mógł mieć zleconej pracy nocnej, pracy  w godzinach nadliczbowych, czy zostać wysłanym w delegację ( do tej pory przepis dotyczył rodziców dziecka do 4 roku życia)
 • – Długość urlopu rodzicielskiego wyniesie od 32-34 do 41-43 tygodni w zależności od ilości urodzonych dzieci. Według nowych przepisów każdemu z rodziców będzie przysługiwało 9 tygodni w wyżej wymienionego wymiaru. Urlop nie wykorzystany przepadnie. Zmiana nastąpi również w wysokości wypłacanego zasiłku po urodzeniu dziecka  –  100% macierzyński, 70% rodzicielski lub cały 81,5% podstawy wymiaru
 • – Zmiana w długości trwania okresu próbnego będzie uzależniona od okresu na jaki będzie planowana kolejna umowa na czas określony. I tak planowany czas trwania umowy na okres próbny to odpowiednio 1 miesiąc przy planowanym zatrudnieniu na okres do 6 mcy, 2 miesiące przy zatrudnieniu na 6-12 mcy i 3 miesiące przy zatrudnieniu na ponad 12 mcy.
 • – Kolejna zmian dotyczy nałożenia na pracodawcę konieczności podania przyczyny wypowiedzenia umowy na czas określony. Obecnie przepis ten dotyczy tylko umowy na czas nieokreślony. Pracodawca zobowiązany będzie do podania konkretnej i realnej przyczyny wypowiedzenia umowy.
 • – Kontrola trzeźwości na stanowisku pracy, taki przywilej otrzyma pracodawca w stosunku do swoich pracowników. Wszystko to ma na celu zapewnienie ochrony życia i zdrowia pracownika, innych osób lub mienia.

Zmiany w kodeksie pracy oznaczają nie tylko nowe przywileje i obowiązki pracowników i pracodawców, ale także konieczności przygotowania się na nie. Pracodawcy będą musieli zaplanować dokładne wdrożenia wymaganych procedur jak i odpowiednich dokumentów.

Zmiany jakie zostaną wprowadzone mają przynieść korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, a także po to aby zwiększyć komfort pracy.

Scroll to Top